Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VCR

1.Definities
Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VCR een overeenkomst tot het
leveren of uitvoeren van diensten sluit.

VCR: Vathorst Computer Reparatie, Euroweg 17, 3825 HA, Amersfoort

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door VCR aan de
Klant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
VCR Service: de Service van VCR waar de Klant terecht kan met al zijn/haar
vragen over de VCR Dienst(en), te bereiken onder 033- 888 72 48 of schriftelijk op het adres
van VCR.

2.Algemene bepalingen
2.1 De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en
accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met VCR.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.3 De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door VCR worden gewijzigd.
2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van VCR en schriftelijke uitingen van VCR prevaleren de schriftelijke uitingen van VCR.
2.5 De kopjes boven de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel per e-mail.
3.2 VCR kan bij het uitvoeren van de Dienst beperkingen stellen.
3.3 VCR is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.

4.Gebruik van de dienst
4.1 De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.
4.2 De Klant mag slechts gebruikmaken van de Dienst met volgens de wet goedgekeurde apparatuur.
4.3 Voor bepaalde diensten kan VCR toegangscodes verstrekken. De Klant dient de
toegangscodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de toegangscodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is VCR gerechtigd toegangscodes onverwijld te blokkeren.

4.4 Bij verkeerd gebruik van de dienst is VCR niet aansprakelijk te stellen voor eventuele
vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij VCR vrijwaart.

5.Tarieven
5.1 De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen tarief.
5.2 VCR is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door VCR
vooraf bekend worden gemaakt.

6.Betaling
6.1 De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.
6.2 Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan VCR gemeld te worden.
6.3 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 gestelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is aansprakelijk voor alle door VCR te maken (buiten) gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van achterstallige betalingen.
6.4 VCR kan van de Klant een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door VCR vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer VCR van mening is dat de Klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen of indien de Klant geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland.
6.5 De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een bankgarantie. VCR kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de Aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. VCR zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie.
6.6 De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer bevoegd tot verrekening of tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.

7.Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode.
7.2 De Klant kan de Overeenkomst ten alle tijden schriftelijk of per e-mail opzeggen via VCR,
(Vathorst Computer Reparatie, Euroweg 17, 3825 HA, Amersfoort, info@vathorstcr.nl) onder vermelding van zijn/haar naam, Klantnummer en de gewenste datum van opzegging. Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen.
7.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens VCR te vervallen.

8.Buitengebruikstelling en opzegging door VCR
8.1 VCR kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen:
a) indien de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van de Dienst of een aanvullende dienst;
b) indien de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan VCR heeft verstrekt.
8.2 Indien VCR vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door
VCR schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan
VCR de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens VCR komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die
VCR lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

9.Diensten
9.1 De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten vereiste apparatuur en software-applicaties. VCR wijst erop dat bepaalde diensten slechts
geschikt zijn voor specifieke apparatuur. VCR is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de Klant. Tevens is VCR niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de Klant de Content bewaart.
9.2 VCR is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten
die de Klant van derden afneemt.
9.3 Hoewel VCR zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van diensten te
realiseren, garandeert VCR met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid
van diensten.

10.Onderhoud en storingen
10.1 VCR kan ten behoeve van het onderhoud het Netwerk geheel of gedeeltelijk buiten
gebruik stellen. VCR zal deze buitengebruikstelling tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij
het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

11.Overdracht overeenkomst
11.1 De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van VCR.

12.Gebruik en verdere verwerking van persoonsgegevens
12.1 De door VCR verzamelde persoonsgegevens zullen slechts voor het volgende worden
gebruikt:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een dienst;
b) het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met
aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van VCR;
e) het verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties (zoals onder meer de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)te Tiel) teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;
f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
12.2 De persoonsgegevens worden door VCR in overeenstemming met de wet en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
12.3 VCR zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.Aansprakelijkheid klant
13.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die VCR lijdt als gevolg van een handelen of
nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.
13.2 De Klant zal VCR vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die
deze derden op enigerlei wijze op VCR zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak
gegrond is.

14.Aansprakelijkheid VCR
14.1 VCR is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het
niet of niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.
14.2 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door
tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal VCR slechts
aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door VCR niet
of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuur bedrag.
14.3 VCR is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de Klant, aan
derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart VCR voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. Indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten in dienst van VCR, is de vergoedingsplicht van VCR ter zake van deze schade beperkt tot herstel en vervangingskosten tot een maximumbedrag van €1000,-
14.4 De Klant dient VCR zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontdekking
van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van VCR is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor
een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
14.5 De in dit artikel 14 genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VCR.

15. Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VCR in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder dat VCR gehouden is tot enige schadevergoeding.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VCR kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.Toepasselijk recht
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.